ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2543  โดย นางลำพอง  สุขช่วย  เป็นผู้รับอนุญาต บนเนื้อที่  3 ไร่ 2 งาน  เริ่มแรกเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน  มีนักเรียน  45 คน  ครู 3 คน  นายประทีป  วิทยปรีชากุล เป็นครูใหญ่ มีอาคารเรียน 1  หลัง  2 ห้องเรียน จุดมุ่งหมายคือ ช่วยดูแลเด็กเล็กที่พ่อแม่ทำงานไม่มีเวลาดูแล และเพื่อช่วยให้คนในพื้นที่มีงานทำ