วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
เน้นคุณธรรม  นำวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี

 
 
ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนดี  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมวินัย  ใฝ่คุณธรรม