เจ้าหน้าที่ร้านค้าโรงเรียน
Cashier
พนักงานเก็บเงินร้านค้าโรงเรียน
seller
พนักงานขาย
seller
พนักงานขาย