ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางลำพอง สุขช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางษรนารี เอียดด้วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา