คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา ศรีเปาระยะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ด้วงเรือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤตกวี สวัสดิ์รักษา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรกานต์ พรหมเกิด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนโชติ หอยขาว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพรภวิษย์ บุญวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5